Kijk voor ons werk met scholen en aanbieders rondom leermiddelen op onzeleermiddelen.nl

Wat we zien

Iedere dag werken educatieteams op eigen wijze aan de groei van kinderen en jongeren in onze samenleving. 

Inzicht in hun kennis en ervaring versnelt de ontwikkeling van teams, scholen en de sector als geheel en is cruciaal voor effectief onderzoek en beleid.

Tijd om kennis en ervaring uit te wisselen is echter schaars.

De onderwijspraktijk als basis voor ontwikkeling, beleid en onderzoek

Waar we voor gaan

Vanuit Stichting Education Warehouse (ANBI) ondersteunen eddies de uitwisseling tussen educatieteams door heel Nederland, om zo samen het inzicht te creëren dat nodig is voor ontwikkeling, onderzoek en beleid.

Waar we voor staan

Onze missie is niet uniek. Onze aanpak is dat wel. Een simpele oplossing, vergt een slimme methodiek, samenwerking en volledige openheid.

Daarom zijn we een (ANBI) stichting, gebruiken we nieuwe technologie, verbinden we het vele werk dat verzet moet worden aan de leervragen en talenten van jongeren en werken we continu samen met relevante partners.

onze methodiek

Uitwisseling is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Daarom hebben we een methodiek ontwikkeld die educatieteams door heel Nederland helpt om praktijkervaringen op het juiste moment te vinden en te delen.

Op de desktopversie van onze website leggen we je stap voor stap uit hoe die methodiek werkt.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1

We hergebruiken oude content, zoals websites, rapporten en verslagen. We halen daar de relevante praktijkervaringen, beschrijven die volgens ons vaste format en delen die via ons magazijn. We leggen daarbij ook contact met de educatieteams erachter, zodat we de praktijkervaringen samen met hen kunnen actualiseren.

We doen dit bijvoorbeeld met content van School aan zet, Innovatieimpuls Onderwijs, PACT voor Kindcentra en Lerarenontwikkelfonds.

Zo helpen we onderwijsteams om voort te bouwen op de kennis en ervaring die eerder is opgedaan, verduurzamen we de informatie en verhogen we het rendement van deze projecten, programma’s en initiatieven.

2

Onze eddies sluiten aan bij online en offline activiteiten waarbij kennis en ervaringen worden uitgewisseld, zoals bij congressen en webinars. Ook monitoren we online gesprekken op platformen als LinkedIn en Facebook.

Praktijkervaringen die daar worden uitgewisseld worden opgetekend en in samenwerking met de educatieteams erachter gedeeld.

Zo creëren we praktijkgerichte verslagen van on- en offline activiteiten en vergroten we het rendement van on- en offline uitwisseling.

3

Via online formulieren halen we samen met partners specifieke praktijkervaringen op.

4

Regelmatig doen we actief onderzoek naar praktijkervaringen rond een bepaald thema.

Daarbij verbinden we de praktijk en bestaande wetenschappelijke kennis om de waarde van de ervaringen te vergroten. Wanneer er geen of weinig wetenschappelijke kennis aanwezig is over een bepaald thema, doen we zelf onderzoek en/of zoeken we contact met universiteiten en het NRO.

Zo dragen we bij aan research based practice en practice based research.

5

In ons warehouse – in goed Nederlands vertaald als magazijn –  slaan we alle relevante informatie die we tegenkomen op, zodat deze gebruikt kan worden ter inspiratie, maar ook voor onderzoek.

6

Door de praktijkervaringen die we opslaan – liefst samen met de educatieteams erachter – goed te beschrijven in een vast format (aanleiding, werkwijze, resultaat) en actueel te houden, zorgen we ervoor dat deze informatief en goed vindbaar zijn.

7

Door het toevoegen van ‘labels’ (metadata) en de koppeling met informatie van DUO over scholen, zorgen we dat de vindbaarheid goed is en dat we op het juiste moment de juiste informatie kunnen delen op de juiste plekken.

8

We delen de praktijkervaringen via verschillende websites en platformen. Een deel daarvan ontwikkelen we in samenwerking met partners. Anderen zijn reeds bestaand en maken gebruik van een koppeling met ons magazijn. Je kunt dit zien als etalages waarin selecties van relevante praktijkervaringen worden getoond.

Door de praktijkervaringen op specifieke plekken te delen, zorgen we dat educatieteams op het juiste moment bij de juiste inspiratie, informatie en collega’s uitkomen.

Op het overzichtsplatform delen.meteddie.nl vind je alle op dit moment gepubliceerde praktijkervaringen. Deze website promoten we niet actief, omdat het geen logische plek is voor educatieteams om te zoeken. De site wordt echter steeds vaker geraadpleegd door onderzoekers, beleidsmakers en journalisten om te zien wat er gebeurt in de sector m.b.t. bepaalde thema’s.

9

We onderscheiden op dit moment drie soorten ‘etalages’:

1. websites m.b.t. een of meer specifieke thema’s, zoals gelijkekansenindeklas.nl van Human en de Gelijke Kansen Alliantie.

2. websites m.b.t. bepaalde regelingen van de overheid, zoals Sterkmetschoolkracht.nl van het Ministerie van OC&W.

3. websites m.b.t. een bepaalde regio, zoals onderwijsindeLeidseregio.nl van de Leidse schoolbesturen en de gemeente Leiden.

4. websites m.b.t. bestaande educatienetwerken, zoals slimfit.meteddie.nl van de Verenigde TOM scholen.

10

Concreet zorgen we ervoor dat educatieteams elkaar inspireren, informeren en met elkaar in contact kunnen komen op het juiste moment.

Zodat zij samen het onderwijs kunnen ontwikkelen op basis van ervaring.

11

Samen met de educatieteams die praktijkervaringen hebben gedeeld via ons magazijn, dragen we zorg voor de actualiteit.

Een praktijk die is verzameld in het licht van een bepaald platform of project kan bovendien vanuit ons centrale magazijn worden weergegeven op een van onze andere platformen of via koppelingen van partners op hun websites. Er verschijnen op deze manier geregeld gericht nieuwe praktijkervaringen in de verschillende etalages.

hoe we werken

Al met al hebben we nogal wat werk te verzetten. Werk waar niet altijd voor wordt betaald. Om continu te kunnen bouwen aan onze missie hebben we onze organisatie weloverwogen opgebouwd.

Er is oneindig veel werk te verzetten om onze missie nu en in de toekomst te realiseren. Dat werk is gelukkig ook oneindig leerzaam. Daarom vormen jongeren de kern van onze organisatie.

We organiseren het werk in concrete opdrachten en verbinden die aan de leervragen en talenten van jongeren in de vorm van stages, praktijkopdrachten en bijbanen.

Zo wordt er in de praktijk geleerd én kunnen we samen leraren en pedagogisch medewerkers door heel Nederland ondersteunen.

Hieronder lees je hoe leren en hoogwaardig werk bij ons hand in hand gaan.

Een stevige, professionele basis

Op ieder van onze werkterreinen staat een stevige, professionele basis. Zo werken we online allemaal samen op basis van een vaste (agile) manier van werken, hebben we heldere ontwerpprincipes vastgelegd, ligt de eindverantwoordelijkheid van de basis-architectuur van onze IT bij onze CTO, Remco, en is de identiteit van eddie vastgelegd in een stijlgids. Binnen deze kaders kan gewerkt en geleerd worden zonder dat we inboeten op kwaliteit.

Uitproberen is ontwikkelen

Onze kracht ligt juist in het continu uitproberen en ontwikkelen van nieuwe werkwijzen en toepassingen. In de IT is het heel normaal om een testomgeving te hebben. Wij gebruiken dit principe op ieder van onze werkterreinen. Juist door te experimenteren kunnen we onze werkwijzen op hoog tempo ontwikkelen en staan we nooit stil.

Persoonlijke ontwikkeling als motor

Wij geven jongeren de vrijheid, het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om hun eigen leren vorm te geven. Hun leervragen en talenten vormen het uitgangspunt voor hun opdracht bij ons. Dit zorgt voor intrinsieke motivatie, energie en niet zelden een voor henzelf onverwacht mooi resultaat. Daar waar zij boven zichzelf uitstijgen, leveren ze de beste bijdrages aan onze missie.

Studenten betrekken kan op diverse manieren. Zo bieden we naast leerwerkplekken / stages ook praktijkopdrachten binnen vakken en verzorgen we gastcolleges.

We onderhouden nauw contact met opleiders en stagecoördinatoren om de verschillende opleidingen te verrijken met praktijkopdrachten en gastlessen. Zo zorgen we samen dat de jongeren de ervaringen opdoen die aansluiten bij hun opleiding en bij hun persoonlijke leervragen en talenten.

Onze eddie is de collega die je ieder educatieteam toewenst. Altijd goeie zin, geïnteresseerd, slim, doelmatig en nooit bang om iets nieuws uit te proberen.

Met deze insteek creëren we continue en betrouwbare dienstverlening. De jongeren met wie we werken, of dat nu voor een kortere of langere periode is, belichamen eddie. Zij werken met plezier en aandacht aan de missie van onze stichting. Je komt hen online en offline tegen in het educatieveld.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) stichting (zonder winstoogmerk) staat onze missie continu centraal: het ondersteunen van de uitwisseling tussen educatieteams door heel Nederland. Om zo samen het inzicht te creëren dat nodig is voor ontwikkeling, onderzoek en beleid.

Als ANBI-stichting zijn we ook verplicht om open te zijn over onze organisatie en financiën. Dat geeft vertrouwen en past bij onze manier van werken.

De ANBI-status maakt het ook mogelijk om giften te ontvangen van partijen die ons steunen in onze missie. Dat geld kunnen we goed gebruiken voor het deel van ons werk dat niet kan worden gedekt met inkomsten.

Hier vind je de informatie die we publiceren t.b.v. onze ANBI-status.

Onze missie is gelukkig niet uniek. Onze aanpak is dat wel. Door samen te werken aan de missie brengen we de onderwijssector samen verder.

We werken altijd samen met relevante partners, zo zorgen we samen voor een open en effectief ecosysteem voor uitwisseling van kennis en ervaring rondom educatie.

Eigenaarschap is een ingewikkeld onderwerp, maar essentieel bij het ontwikkelen van content en data. Als ANBI-stichting zijn wij erop gericht om het eigenaarschap over de content en producten die we ontwikkelen zo zuiver, logisch en simpel mogelijk te beleggen. 

Openheid is daarbij een groot goed voor ons. Nagenoeg alle content en producten die we ontwikkelen worden ontwikkeld met publiek geld (of het nu direct is – bijvoorbeeld in opdracht van OC&W of een gemeente – of indirect – bijvoorbeeld door samenwerking met publiek gefinancierde professionals), wij streven er daarom altijd naar om de content en producten ook open beschikbaar te stellen. Dat betekent in ons geval ook dat we de eigenaren daar soms van moeten overtuigen. 

In dat licht zien we het ook als onze missie om bij te dragen aan het bewustzijn omtrent eigenaarschap en openheid. Wat moet open zijn, wat kan open zijn, wat moet juist goed worden beschermd en hoe doe je dat? Dit zijn belangrijke vragen voor álle professionals die werkzaam zijn in de onderwijssector.

Wie is eigenaar van wat?

Praktijkervaringen

De praktijkervaringen in ons magazijn zijn van de educatieteams die ze er (met onze hulp) in hebben gezet. Zij kunnen bepalen wie van hen de praktijk beheert en zij kunnen bepalen of een praktijk verwijderd, aangepast of overgedragen kan worden.

De websites / etalages

De websites / etalages die we in opdracht ontwikkelen en de informatie die je daarop kunt vinden (met uitzondering van de praktijkervaringen, die van educatieteams zelf zijn) zijn van de opdrachtgevers. Gelijkekansenindeklas.nl is van Human en De Gelijke Kansen Alliantie van OC&W, Sterkmetschoolkracht is van CAOP, slimfit.meteddie.nl is van De Verenigde TOM scholen

De systematiek

Binnen Education Warehouse hebben we een unieke methodiek ontwikkeld die bestaat uit technologie en werkwijzen. Wij zijn daar de eigenaar van en zetten dit in, zonder winstoogmerk (als stichting), en met een goed doel (met een ANBI-status): de ontwikkeling van het Nederlandse onderwijs.

samenwerken met eddie

We werken altijd samen met relevante partners. Dat doen we op verschillende manieren. Hieronder lees je wat we samen kunnen doen.

Uitwisseling rondom een thema is logisch en doeltreffend. We zien dit op websites, in Facebookgroepen en bij fysieke events.

Op basis van de praktijkvoorbeelden in ons magazijn en onze methodiek kunnen wij daar drie belangrijke elementen aan toevoegen:

  • continue actuele praktijkervaringen uit heel Nederland, zowel bestaande als nieuwe;
  • filters om educatieteams te helpen de praktijkervaringen te vinden die voor hen relevant zijn; en
  • mogelijkheid voor (uitsluitend) educatieteams om direct contact te leggen met het educatieteam achter de ervaring.

Een voorbeeld van online uitwisseling rondom een thema, ondersteund door eddie, is gelijkekansenindeklas.nl. Op dit nieuwe platform van Human en de Gelijke Kansen Alliantie van OC&W wordt kennis gedeeld over het thema gelijke kansen en over verschillende deelthema’s. Per deelthema wordt een selectie van praktijkervaringen getoond. Samen bepalen we welke praktijkervaringen hier worden getoond en aan welke eisen deze moeten voldoen.

We bieden ook de mogelijkheid om praktijkervaringen toe te voegen aan reeds bestaande platformen. We richten dan samen als het ware een etalage in op basis van het thema en de specifieke eisen. Met een technische koppeling wordt deze dan getoond op het reeds bestaande platform.

Regionale ontwikkeling is op het moment de norm. Je ziet dit terug in Lokaal/Regionaal Educatieve Agenda’s (LEA’s en REA’s) van gemeenten en schoolbesturen en in samenwerkingsverbanden in het licht van passend onderwijs. Het is dan ook logisch om inzicht te geven in de ontwikkelingen die gaande zijn in een bepaalde regio. In eerste plaats t.b.v. de onderlinge uitwisseling van educatieteams, maar ook om de voortgang van beleidsdoelen inzichtelijk te maken.

Voor de schoolbesturen in de Leidse regio en de gemeente Leiden hebben we in dit licht onderwijsindeLeidseregio.nl ontwikkeld. Hierop zie je praktijkvoorbeelden van educatieteams uit de regio (o.a. per LEA thema), maar ook het aanbod voor educatieteams van door de gemeente ondersteunde initiatieven.

Dit platform is ontwikkeld met en wordt onderhouden door studenten (vanuit MBO, HBO en WO) uit de regio om zorg te dragen voor de actualiteit, volledigheid en benodigde analyses.

Verschillende overheden treffen regelingen om impulsen te geven aan de ontwikkeling van het onderwijs. Vaak zijn deze regelingen gericht op een of meer specifieke thema’s en wordt ingezet op de onderlinge uitwisseling tussen de educatieteams die gebruik maken van de regeling. Die uitwisseling is fysiek goed te organiseren, maar online is dit al lastiger en duurzame uitwisseling is een uitdaging.

Wij kunnen de uitwisseling tussen educatieteams in het licht van deze regelingen ondersteunen door:

  • Een tijdelijke website op te leveren gericht op de online en offline actuele uitwisseling tijdens de duur van de regeling. Denk hierbij aan een overzicht van bijeenkomsten, verslagen daarvan en inzicht in de daarbij uitgewisselde praktijkervaringen.
  • Een overzicht van actuele praktijkervaringen m.b.t. de voor de regeling relevante thema’s die zijn opgedaan door educatieteams n.a.v. eerder lopende regelingen ter inspiratie en informatie.
  • Een overzicht van actuele praktijkervaringen die worden opgedaan gedurende de regeling, per thema en met filters doorzoekbaar, zodat educatieteams de voor hen relevante praktijkervaringen snel kunnen vinden.
  • Duurzame borging van de nieuw opgedane ervaringen in ons magazijn, waarbij deze, ook na afloop van de regeling, beschikbaar blijven via andere ‘etalages’, bijvoorbeeld die van de volgende regeling.

Samen met CAOP ontwikkelden we sterkmetschoolkracht.nl t.b.v. de uitwisseling rondom de Schoolkrachtregeling van het Ministerie van OC&W. Aan de hand van deze tijdelijke website kunnen de educatieteams die deelnemen voortbouwen op de ervaringen die zijn opgedaan bij voorgaande regelingen. Ook dragen we samen zorg voor de duurzame beschikbaarheid van de opgedane praktijkervaringen.

Zo vergroten we samen het rendement van de regeling en voorgaande regelingen.

Door aan te sluiten bij bestaande, logische uitwisselmomenten, beperken we het extra werk voor educatieteams en verduurzamen we het effect van die bijeenkomsten.

Onze eddies sluiten aan bij webinars, congressen, workshops en dergelijke en doen een voorzet voor de beschrijving van de praktijkervaringen die ze voorbij horen komen. De educatieteams achter die ervaringen worden gevraagd om deze aan te passen en aan te vullen, zodat ze in het magazijn kunnen worden opgeslagen.

Door er een specifiek label van het event aan toe te voegen ontstaat een online overzicht van de mondeling uitgewisselde praktijkervaringen, aan de hand waarvan educatieteams elkaar ook nadien makkelijk kunnen vinden en onderling contact kunnen opnemen.

Voorbeelden van bijeenkomsten waar we bij aansluiten zijn LOF activiteiten, de uitwisseldagen voor TOM en SlimFit scholen en het JAStival voor Jenaplanscholen.

In het licht van nieuwe ontwikkelingen, onderzoek en beleid kan het heel handig zijn om een boost te geven aan de collectie van praktijkervaringen m.b.t. een bepaald thema.

Wij doen dit altijd samen met partners en studenten, die dit werk dan verzetten in het licht van hun afstudeeronderzoek of stage.

Een voorbeeld hiervan zijn de praktijkervaringen die we hebben verzameld in opdracht van het Ministerie van OC&W m.b.t. de Coronamaatregelen. Daarbij werkten we nauw samen met de Onderwijsinspectie.

Wanneer projecten en regelingen aflopen blijft de (online) content over. Deze verliest over tijd grotendeels haar waarde, maar waar het gaat om de praktijkervaringen die zijn opgedaan binnen het project, hoeft dat niet zo te zijn. Zomaar weggooien is dus zonde.

Wanneer we deze praktijkervaringen namelijk opnemen in ons magazijn en ze samen met de educatieteams erachter actualiseren, blijven we educatieteams door heel Nederland inspireren en informeren over de voortgang en vergroten we het rendement van de projecten.

In dit licht hebben we ongeveer 370 praktijkervaringen weten te ‘reanimeren’, vanaf de reeds offline gehaalde website schoolaanzet.nl en ‘redden’ we momenteel de bijna 1000 praktijkvoorbeelden van het platform lerarenontwikkelfonds.nl dat binnenkort offline gaat.

werken en leren met eddie

We verbinden ons werk aan de talenten en leervragen van jongeren.

Je kunt bij ons allerlei soorten stages lopen. We begeleiden studenten uit het MBO (in de regio Assen), HBO (locatieonafhankelijk) en WO (locatieonafhankelijk) bij stages op het gebied van IT, onderwijskunde, sociaal ondernemerschap en communicatie.

Ben jij op zoek naar een stage? Word je blij van deze website en onze missie? Dan maken we graag kennis met jou. Als er een klik is, formuleren we samen een passende stageopdracht.

Neem contact op met Alette.

We hebben een waslijst aan praktijkopdrachten voor het MBO, HBO en WO op het gebied van IT, onderwijskunde, sociaal ondernemerschap en communicatie.

Geef jij les op een van deze gebieden en ben je benieuwd welke vragen we hebben voor jouw studenten? Neem dan contact op met Alette.

Word je blij van onze website en onze missie en ben je op zoek naar een uitdagende bijbaan op het gebied van onderwijsontwikkeling?

We zijn altijd op zoek naar jongeren die tussen de 4 en 16 uur per week beschikbaar zijn om te werken aan onze betaalde projecten.

Interesse? Stuur een mailtje naar Alette, dan maken we een belafspraak.

Voor een groot deel van ons werk krijgen we betaald, maar we ontwikkelen ook nieuwe dingen waarvoor we geen budget hebben. Het gaat daarbij vooral om nieuwe technische toepassingen. Werk waar we dus helaas geen budget voor hebben, maar waar je wel heel veel van kunt leren. Zie het als een Willie Wortel lab, waarin je met ons ontdekt hoe we samen het onderwijs nog beter kunnen ondersteunen op basis van slimme technologie.

Interesse? Dan horen we graag van je. Stuur een mailtje naar Alette en je hoort van ons.

We betrekken graag zoveel mogelijk jongeren bij onze missie. Daarom staan we ook te allen tijde open voor het geven van gastcolleges op het gebied van IT, onderwijskunde, sociaal ondernemerschap en communicatie.

Geef je les op een van deze gebieden en ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met Alette.

“Wat ik leuk vind aan dit werk is dat ik mezelf kan blijven uitdagen. Als je platformen bouwt, liggen er zoveel vraagstukken. Eigenlijk programmeren ICT-beheerders niet. Ik nu wel! En dat is maar goed ook, want daardoor begrijp ik de wereld van de programmeurs en de vragen die zij hebben. Ondertussen houd ik het overzicht; dat is wat zij weer minder hebben. Dus we versterken elkaar. Dat werkt lekker.”

Gerjan | ROC Friesepoort, vrijwilliger

“Ik ben blij dat ik echt heb kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het platform, waar ik veel potentie en moois in zie. Het draagt op duurzame en transparante wijze bij aan de uitwisseling van praktijken rondom onderwijsvernieuwing.”

Manon | Radboud Universiteit, Master Onderwijswetenschappen

“In this internship I learned so much about the Dutch education system! It was very insightful to see how I could apply the knowledge and skills of my Masters in this interdisciplinary team. Great start of my career here in the Netherlands.”

Betty | TU Eindhoven, Master Innovation Sciences

“Hier mag je jezelf zijn, je ding doen en je bent goed zoals je bent. Het belangrijkste vind ik dat er gekeken wordt naar wat jij echt wilt en waar jijzelf je groei ziet; daarvoor wordt dan een programma gemaakt. ”

Lars | Drenthe College Assen, Applicatie ontwikkelaar

“Wat ik het leukste vind, is uitzoeken waar het fout gaat en dat dan zelf oplossen. Zo leer ik van de fouten, leer ik mezelf kennen en gebruik ik mijn creativiteit. En dat is dus niet eng of zo.

Ik ben er trots op dat ik meer durf te vragen dan in het begin. Ik voel dat ik meer op mijn plek zit en dus niet bang ben om vragen te stellen of om samen te werken.”

Gwen | Groene Lyceum Terra Assen, HAVO 4, Media vormgeving

“Iedereen is enorm behulpzaam. Door de positieve en behulpzame sfeer voelde ik me meteen onderdeel van het team. Dat maakte het voor mij minder moeilijk en eng om hulp te vragen als ik die nodig had. Dit heeft mij laten inzien dat het echt niet erg is om om hulp te vragen, als ik er maar voor open sta om daadwerkelijk eerlijk te zijn en mijn gevoelens uit te spreken.

Ik denk dat dit een van de meest waardevolle lessen van mijn stage is geweest, vooral ook omdat het me zelfverzekerder over mijn eigen kunnen heeft gemaakt, maar mij ook meer heeft geleerd over het functioneren binnen een organisatie.”

Puck | Radboud Universiteit, Master Onderwijswetenschappen

“Ontwikkeling is wanneer je altijd een broodje pindakaas eet en erachter komt dat pindakaas met hagelslag nog lekkerder is. Ontwikkeling is ervaren, bewust worden en toepassen.”

Jesse | Alfa College Groningen, Applicatie ontwikkelaar

“In deze stage heb ik geleerd niet zo veel te overdenken, maar dingen gewoon te doen. Doordat ik bij het team zie dat ze soms ook maar wat proberen, heeft het mij geholpen dit ook te doen tijdens deze stageperiode.”

Laura | Universiteit van Amsterdam, Onderwijskunde

ons team

Thijs

Thijs

strategie en agile coach
Shirien

Shirien

eddie | onderwijskundig onderzoek en team coördinatie
Saskia

Saskia

eddie | metadata en content
Sammy

Sammy

eddie | onderzoek en content
Rosanne

Rosanne

eddie | onderzoek en content Leidse regio
Ruth

Ruth

eddie | onderzoek en content
Robin

Robin

full stack ontwikkeling
Rien

Rien

beheer
Remco

Remco

technisch directeur en ontwikkelaar
Nikki

Nikki

onderwijskundig onderzoek en metadata
Mike

Mike

team coördinator / full stack ontwikkeling
Maud

Maud

eddie | onderzoek en content
Matia

Matia

eddie | metadata, onderzoek en content
Mateo

Mateo

penningmeester
Marius

Marius

algemeen bestuurslid
Marieke

Marieke

strategie en metadata
Lobke

Lobke

eddie | metadata en content
Larissa

Larissa

eddie | onderzoek en content
Julie

Julie

eddie | onderzoek en content
Jorinde

Jorinde

eddie | onderzoek en content
Jindra

Jindra

eddie | onderzoek en content
Ineke

Ineke

secretaris
Gwen

Gwen

full stack ontwikkeling
GeertJan

GeertJan

voorzitter
Froukje

Froukje

eddie | metadata en content
Elisa

Elisa

vormgeving en animatie
Crystal

Crystal

communicatie en werving
Ana

Ana

eddie | onderzoek en content
Alette

Alette

algemeen directeur

Jayden, Puck, Eva, Lotte, Lucia, Nour en Jiske

Jongeren 2024

Romy, Nick en Jorinde

Stagiairs 2024

Manja, Margot, Jody en Brit

Vrijwilliger 2024

onze verantwoording

Doel

Education Warehouse is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk.

In onze statuten, zoals vastgesteld op 2 augustus 2018, staat onze doelstelling als volgt beschreven: Informatie en ervaringen op het gebied van onderwijsvisies, -praktijken, -methodieken en -materialen centraal te verzamelen en doelgericht beschikbaar te stellen ter bevordering van de onderwijskwaliteit in Nederland.

Bovenaan deze pagina vind je meer informatie over onze missie en visie. Deze vind je ook terug in onze beleidsplannen en rapportages.

Bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter GeertJan Nelson, penningmeester Mateo Mol, secretaris Ineke van Sijl en algemene bestuursleden Marius Berendse en Alette Baartmans. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Wel worden onkosten vergoed (zie overzicht in de financiële jaarverslagen).

Alette Baartmans ontvangt in haar hoedanigheid als directeur van de stichting wel een vergoeding. Haar vergoeding voor directietaken is vastgesteld door het bestuur en ligt onder de norm van de VFI-adviesregeling beloning directeuren van goede doelen (zie ook de financiële jaarverslagen).

Beloningsbeleid

We werken met medewerkers, freelancers, stagiairs en vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: verantwoordelijkheden, competentie en ervaring.

Stichting Education Warehouse
eddie@educationwarehouse.nl
KvK nr. 72310235

Industrieweg 1
9402 NP Assen

Privacyverklaring
Algemene Voorwaarden

Onze ICT hub vind je bij de TechHub op de Industrieweg 1 in Assen.

Onze Eddie hubs vind je bij De Pionier op de Grebbeberglaan 15 in Utrecht en bij PLNT op de Langegracht 70 in Leiden

We houden je graag op de hoogte via onze nieuwsbrief!