Verantwoording

Education Warehouse is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zonder winstoogmerk. 

In onze statuten, zoals vastgesteld op 2 augustus 2018, staat onze doelstelling als volgt beschreven: Informatie en ervaringen op het gebied van onderwijsvisies, -praktijken, -methodieken en -materialen centraal te verzamelen en doelgericht beschikbaar te stellen ter bevordering van de onderwijskwaliteit in Nederland.

Je leest meer over onze missie en visie op de pagina over ons en in onze interactieve beleidsplannen en rapportages die jaarlijks op deze pagina worden gepubliceerd. De activiteiten die hiermee samenhangen verantwoorden we in het licht van onze ANBI status op deze pagina.

Bestuur en beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur bestaat uit voorzitter GeertJan Nelson, penningmeester Mateo Mol, secretaris Ineke van Sijl en algemene bestuursleden Marius Berendse en Alette Baartmans. De bestuursleden van Stichting Education Warehouse ontvangen geen beloning voor hun bestuurstaken. Wel worden onkosten vergoed (zie overzicht in de financiële jaarverslagen).

Alette Baartmans ontvangt in haar hoedanigheid als directeur van de stichting in principe* wél een vergoeding. Haar vergoeding voor directietaken is vastgesteld door het bestuur en ligt onder de norm van de VFI-adviesregeling beloning directeuren van goede doelen (zie ook de financiële jaarverslagen). Haar vergoeding wordt gefactureerd vanuit haar organisatie Thomas en Charles BV. Alle facturen vanuit Thomas en Charles BV worden goedgekeurd door de penningmeester.

Stichting Education Warehouse werkt met medewerkers, stagiairs, freelancers en vrijwilligers. Het salaris van de medewerkers wordt vastgesteld door de directeur in overleg met het bestuur. De belangrijkste uitgangspunten voor de salarisvaststelling zijn: functie, taakstelling, competentie en ervaring. Stagiairs ontvangen een stagevergoeding.

*  In de aanloop en de boekjaren 2018, 2019 en 2020 is het overgrote deel van de uren die Alette Baartmans heeft gemaakt niet vergoed. Deze uren worden gezien als investering en worden op termijn enkel betaald wanneer hier ruimte voor is in de begroting (zie ook de financiële jaarverslagen).

Belangrijke stukken

Privacyverklaringen en gebruikersvoorwaarden
Beleidsplannen en rapportages

Inclusief de doelstellingen en een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.

ANBI formulier
Financiële jaarverslagen